سلام خسته نباشین من ۵ سال با شوهرم دوست بودم خانواده م رضایت نمیدادن ب زور من راضی ب ازدواجم شدن بعد عقد فهمیدم بشدت بچه ننه ست چندباریم بهم درپغ گفت بعد گفت بخاطر اینکه ناراحت نشی این کارو کردم بعد عروسی فهمیدم معتاده بهش گفتم گفت ترک میکنه ۵ ماه گذشت نکرد از خانواده ش کمک خواستم اونام خودمو متهم کردن ک توهم زدی تا اینکه یمدت بعد گفت ترک میکنه و ترک کرده بود ناخواست۷ باردار شدم الان تو بارداری فهمیدم دوباره مصرف میکنه ب خانواده مم نمیتونم بگم چون بهم گفتن بری راه برگشت نداری.چیکار کنم بچه مو سقط کنم