همیشه یکی بوده که منو نجات بده
همیشه یکی بوده که برام مسائلم رو حل کنه پس من تنبل شدم
همیشه یکی بوده که در نهایت برام تصمیم بگیره
حالا هم که ناراحتم و احساس افسردگی دارم تازگی رابطمو از دست دادم فقط احساس گناه و تقصیر و انگشت اتهام رو به روی خودم میگیرم حتی اگه از نظر بقیه اینطوری نباشه من ذهنم فقط تقصیرای خودم میبینه و پیدا میکنه
خودمو مقصر میدونم تو مسائل عاطفی بعد از جدایی دیگه همه چیز رو علیه خودم میبینم و از خودم شاکیم و خودمو تخریب میکنم و بی ارزش میکنم و بی ارزش میبینم و با خودم قهر میکنم و میرم تو لاک انفعااال منفعل منفعل میشم اینجا دو تا مسئله دارم که منو گیر انداخته تو زندگیم