احساس میکنم خیلی تنهام و هیچکس درکم نمیکنه چند باری هم فکر فرار به سرم زده. احساس پوچی میکنم دوست دارم همیشه شب باشه و تنها تنها باشم. بعضی وقتا هم انگار بین آسمون و زمین معلقم.