سلام من چنتا تست افسردگی دادم گفتن افسردگی شدید داری و نیمتونم از خونه برم بیرون و مشاوره برم خانواده ام هم نمیخوامب بفهمن چیکار کنم خیلی هم تو زندگیم مشکل دارم