سه سال است که از ایران بیرون اومدم . از اون به بعد دیگه خودم نیستم . تمام اعتماد بنفشم رو از دست دادم غمگینم و نمراتم بد شده ! دیگه نمیتونم با فراد ارتباط داشته باشم بقیه بد به من نکته می‌کنند . افراد خانواده فکر میکنن حالم خوبه ولی نیست من خواهر و برادر ندارم من پانزده سال دارم .