من 33سالم و یه مجردی خیلی خوب داشتم و دوره ی 4ساله متحلی نسبتا خوب که البته با بیخیالیم خوش گذشته بهم والان که از زنم جدا شدم و مریض شدم ام اس ضعیف از زندگی سیرم و از هیچی لذت نمیبرم نه رانندگی که قبلا عاشقش بودم نه غذا خوردن و….حوصله ی شروع هیچ کاری رو ندارم به نظر شما افسرگی هست