سلام با یه دختر أشنا شدم که از هر لحاظ با هم جور ولی تو تحقیق که واسه ازدواج کردم با هر کی که صحبت میکنم یا خیلی خوب ازش میگن یا خیلی بد واقعا سر در گم شدم که چکار کنم از شما میخام که کمک کنیم که چیکار کنم