با سلام میخواستم میخواستم مردن میتونه به این دردا خاتمه بدع نمیدونم چراخدا بین من و امثال ما تبعیض قایل شد بنده اوتیسم خفیف دارم نوجوان ۱۵ ساله درمدت این همه سال ها هیچ دوستی نتونستم😔یا اگرم داشتم با این کارا فراریشون دادم خودم از حال خودم بد میشه چرا نمیتونم کسیو داشته باشم فکر میکنه اوتیسم دارم هیچ نمیتونم زندگی کنم عاشق کسی باشم کسی سمتم نمیاد اینده تاریکی در انتظارع تا اخر عمرم هم با من هست😭 تو این ۱۵ سال تنهایی افسردگی دوستی ندارم به خاطر یه نقضی به نام اوتیسم چیکار باید کرد؟عقب موندهایم از لحاظ هوشی عین بقیه هستم فقط چون نمیتونم ارتباط داشته باشم این رفتار های تکراری حالمو بد میکنه