من محمد 33 ساله هستم از خانمم به خاطر خیانت به هم جدا شدم و ام اس گرفتم و دوتا پا بی حس شد با دارو درمان شدم میتونم راه برم و رانندگی کنم ولی ویگه مثل قبل شاد و پر انرژی نیستم حوصله ی هیچ کاری رو ندارم اصلا از هیچی لذت نمیبرم وفقط تماشا چی هستم و از همه چی دوری میکنم تنها لذت زندگی فقط رابطه جنسی هست اونم بخاطر نیاز بدنم انجام میدم در مقابل پول اهل گریه نیستم ولی ازاین وضعیتم ناراضی هستم حال کارکردن هم ندارم فقط خیلی کم کار میکنم بابت پول اندک برارابطه جنسی دو هفته یه بار من افسده هستم به نظرشما