نمی تونم با برادر کوچک ترم بسازم ..هر کار بدی که انجام میده ..مادر و پدرم از چشم من میبینن ..دیگه صبرم تموم شده..۱۰ ساله هستم..چه کار کنم