من پونزده سالمه ولی خانوادم فک میکنن من هفت سالمه همش بهم گیر میدن با هر بهونه ای میخان منو از خونه بندازن بیرون همش بهم فوش میدن و میگن که سودی واسشون ندارم واقعا دیگه از این وضعیت انقدری خستم که دوست دارم هجده سالم بشه برم سربازی واقعا از این وضعیت خیلی خسته شدم