سلام.احساس حقارت میکنم بعد یه مشاجره با مادرشوهرم.احساس بی ارزشی شدید میکنم. نمیدونم در ملاقات بعدی چطور برخورد کنم .نمیدونم واقعا اونا اشتباه مبکنند یا من.
جاری من که اصلا ازش توقع نداشتم سر من به خاطر کار کردن خونه مادر شوهرم داد زد و مثله یه بچه با من حرف زد و بی احترامی کرد و من چون شوک شدم خونه رو ترک کردم ولی کمی هم در راه غر غر کردم.فردای اون روز رفتم که از مادر شوهرم به خاطر ناراحتی که پیش اومده عذرخواهی کنم ولی خیلی مغرورانه برخورد کرد.با من بلند صحبت میکرد نمیتونستم حرفام رو بزنم و نیمه بیشتر حرفا توی گلوم بغض شده و مهمتر که اصلا منطور حرف منو متوجه نمیشد و باز هم حرفه خودشو میزد و منو مقصر میدونست.
نمیدونم چکار کنم که هم اوضاع خوب بشه و هم غرور من له نشه.