من ب شدت ب کمک نیاز دارم .باورکنید دارم دیوونه میشم!:\'(