سلام. پدر من شدیدا بی منطق و لجباز است و مدتی هست که ب اعضای خانواده و مخصوصا مادرم فحاشی می کند و کارهایی میکند که حرص بقیه رادربیاورد و ناراحت کند. البته در محل کار و همسایه ها هم مشاجره داشته. احساس میکنم میخواهد با اینکارها ما رو سرافکنده کنه. مثلا با وضع ظاهری شدیدا شلخته بیرون می رود. اگر بخ.اهد غذایی گرم کند بدون استثنا ظرف را بدجور می سوزاند. و غذایی که برایش می گذاریم ظرفش و وسایل را اطراف میاندازد. بخاطر شرایط شغلی عصر از 6 تا تقریبا 9 می خوابد و شب که همه میخواهیم بخوابیم صدا میکند و ب طریق بقیه رو بیدار میکند. نصف شب بیدار شود بلند بلند حرف میزند خمیازه می کشد و تقریبا همه بیدار می شوند. این مساله مادرم و بردارم و من رو شدیدا ناراحت میکنه. نمیدونم چرا اینکارو میکنه. ی چند سالی هست شدیدا اخلاقش بد شده و هر چی میگذره بدتر هم میشه (67 سال سن دارند). خواهشمندم راهنمایی بفرمایید