سلام خواهر شوهرم خیلی تو کارای من و شوهرم دخالت میکنه. همش دنبال یه آتو از منه که ببره به مادرشوهرم بگه یا به شوهرم و دعوا بندازه. حتی به شوهرم میگه چی باید برام بخره. حرفای منو زیاد میکنه میبره تحویل خانواده شوهرم میده. نمیدونم باید چیکار کنم