با سلام
کودکی شش ساله دارم که وسایل دیگران رو بدون اجازه برمیداره و تو کیف یا جیبش قایم میکنه و به خانه میاره و چندین بار با صحبت و تعریف داستان براش توضیح دادم که این کار خیلی بده و دیگران رو ناراحت میکنه حتی بهش گفتم اگر کسی وسایل خودت رو بدون اجازه برداره ناراحت نمیشی میگه چرا ناراحت میشم ولی باز به کار خودش ادامه میده و حتی مادرش برای تنبیه گفته اگر وسایل دیگران را برداری دیگه نمیبرمت پیش دبستانی ولی باز به کارش ادامه میده حتی بشه گفته بود من بچه دزد دوست ندارم وسایلش رو جمع کرده بود و میگفت شما منو دوست ندارید منو ببرید بیمارستان پس بدید و بار اخر که همین شب گذشته بود کلی باهاش حرف زدم که این کار کار خوبی نیست چرا این کارو میکنی میگه از وسایل بقیه خوشم میاد و چون تنبیه بدنی رو کلا چیز خوبی نمیدونیم تا حالا این کارو نکردیم ولی خودش پینهاد میده که منو داغ کنید که این کارو انجام ندم میگم چرا تنبیه من که با ارامش بهت میگم چرا باز انجام میدی میگه چون از شما بترسم و دیگه این کارو نکنم نمیدونم چکار باید بکنم