25 سال دارم و دانشجوی کارشناسی الکترونیک در حقیقت من با سنی که دارم با وجود چند سال دوران دانشجویی نتونستم با هیچ خانمی دوست بشم نه ادم دلقکی ام که بگن ادم جلفیه ولش کن نه خشک و بی روح.چند باری خودم پیشنهاد دادم 1بارم دوستم جای من صحبت کرد باز نشد من یه خانمی رو واقعا دوست داشتم پیشنهاد دادم بازم نشد دوست ندارم با دروغ کسی رو عاشق خودم کنم یا من نمی تونم ابراز احساسات کنم یا خانم ها با دروغ راحت تر دوست میشن. برای دوستی باید چی گفت از چه دری وارد شد؟