من دختر داییم را دوی دارم در واقع اون هم دختر دایی و دختر عمه من میشه و من پسر دایی و پسر عمه اون میشم میخواستم ببینم اگر ما باهم ازدواج کنیم آیا فرزنده ما مشکلی خواهد داشت یا نه