بیست ساله ام و فرزند سوم خانواده … دانشجوام هستم و مدت زیادیه که هرکاریوکه شروع میکنم بیحوصلگیم باعث میشه اون کاروادامه ندم یعنی دست و دلم به کارنمیره ….دوست ندارم زنده بودنم بیهوده باشه میخوام درست زندگی کنم وتواین دنیاکاری کنم لطفا راهنمای من باشیدباتشکر.