سلام همسرمن هیچوقت خونه نیست و هر شب به یه بهانه ای بیرونه و خونه نیست از کار که میاد یه دوش میگیره و میره تا ۱۱تا ۱۲شب میاد خونه‌،تو بارداریم چاقو برام کشیده کتکم میزدبا چاقو تهدیدم میکنه به بابام گفتم شوهرم گفت بابابتم بیاد باباتم میکشم ،بابام به باباش گفت چرا پسرت کتک میزنه چاقو میکشه پدر همسرمم گفتن که نباید بیان مشکلاتشونو بگن به ما، الانم بچم چهار ماهشه منو میزنه و میره بیرون یا میزاره خونه بابام یا باباش و میره ،وقتی زایمان کرده بودم خونه بابام بودم دیگه نمیومد دنبالم بعد که گفتم بیا دنبالم هی میگفت بمون همونجا بزور که اومد دنبالم بعدم تو راه کتکم زد که چرا اومدم خونه تو خونه دوباره زدم هرروز و هرروز کتکم میزنه
یه سری گوشی خودم و خودشو شکونده قبل بارداریم،وسیله های خونه رم میشکنه
چیزی میگم برا خونه بخر میگه ندارم میگم پس حقوقت چی شد میگه بدهکار بودم میگم توکه خرجی نمیکنی برا خونه چجوری بدهکاری هیچی نمیگه
صاحبخونه گفته خونه رو خالی کنید الان دو سه ماهه خونه پیدا نکرده میگه تو برو خونه بابات منم میرم خونه بابام
بی مسئولیته فقط بیرونه حتی وقت یه نون خریدنم نمیکنه باید از سوپری بگیره
سیگار میکشه و تو ماشینش دستمال اب منی پیدا کردم
گوشیشم زنگ که میزنم در حال مکالمس میگم کیه میگه بابامه مامانمه یا دوستمه ولی الکی میگه چون دوستش گفت سر کارم همینجوریه میگه زنمه و هی با گوشی حرف میزنه و میخنده
۱۲شبم که میاد خونه پا گوشیه اصن حرف نمیزنه،رابطم نداریم خیلی کم اونم به اجبار من اونم همش تو رابطه گیر میده و چیز میگه
خانوادشم هیچ کاری انجام نمیدن میگن که ما کاری به ما نداره