سلام کارمندم و متاهل ولی هرچه فکر می کنم نمیدانم به چه چیز علاقه دارم در واقع شاید به هیچ چیز. شدیدا بی انگیزه هستم، هیچ کار دیگری جز سرکار آمدن انجام نمیدهم. شدیدا دچار فلج ذهنی هستم. مثل کسی که در گل و لای گیر کرده اما توان بیرون امدن ندارد. نمیدانم از کی شروع شده بسیار تنها هستم. نمیدانم چه کار کنم؟