نا امیدی زندگی کسالت اور بی نظمی خواب زیاد اشتهای کم عصبی بودن گریه زیاد.مشکلاتم اینا هستن