سلام با نه پرونده تخلف که با تهدید یکی از قضات و باواسطه گری و 4 سال نامه نگاری شکایت در ارزش یابی قضات و مطالبه کلیه اموالم توسط شورای حل اختلاف برای خرید دوباره اثاث البیت به نفقه محکوم شدم و با پرونده سازی بر علیه بنده حق طلاق به زوجه میدهد.و در محضر ثبت طلاق بدون وبنده با وجود تماس به محضر که زوجه طلاق گرفته و جواب اینکه زوجه به محضر نیامده و هنوز خیلی کار داره که برای نفقه اش و مهریه اش برای شما ابلاغیه میاد بعد از یک سال فهمیدم که زوجه ازدواج کرده و هیچ ابلاغیه ای و هیچ طلاق نامه ای برای بنده ارسال نشده همکنون شکایت از محضر ثبت طلاق و ازدواج در دادگاه همون شهرستان اقامه دعوی کنم ضمنا زوجه و زوج تشیع هستیم و در دفاتر ثبت طلاق وازدواج اهل سنت صورت گرفته