35 ساله هستم و دانشجوی دکتری … بعد از دو سال زندگی به دور از خانواده، شبی دردی ناگهانی در قفسه سینه خود احساس کردم و تصور کردم که در حین مرگ هستم. بعد از رفتن به اورژانس و انجام آزمایشات، هیچگونه مشکل قلبی یافت نشد. ..
حالا از اینکه مشکل قلبی باشه واقعا ” نگرانم … کمکم کنید