ترس از گربه سگ موش سوسك و… طوري كه خانم بنده با ديدن اين موجودات عصبي وتحريك پذير ومضطرب ونگران ميشود.مثلا در پاركها و معابر شديدا احتراز نموده و به سرعت محل را ترك ميكند