چندسال پیش تو یک معامله ضرر کردم و از اون روز به بعد هم از انجام کار میترسم و هم نسبت به دیگران بی اعتماد شدم …. نمیدونم چطوری باید این حالت رو تغییر بدم ؟