من یک پسر 12 ساله به نام ایلیا دارم که مهر 96 به کلاس ششم میرود . ایلیا پسر بسیار مودب .مهربان و درسخوان و درون گرا است همه افرد اطراف چه در مدرسه و چه در فامیل از همه نظر ایشان را تایید میکنن .ولی مشکل من با پسرم اینجاست که ایشان کمی ترس دارد . تر از ارتفاع و ترس از شب تنها خوابیدن . شبها باید بروم پیشش بمانم تا خوابش ببرد در غیر این صورت تنها نمی خوابد . و اگر نیمه های شب بیدار شود به اتاق ما می آید و آنجا میخوابد و این مسئله من را نگران کرده است . چون تازگی ها از ترس اینکه وقتی خوابید من یا پردش از اتاقش میرویم نمی خوابد . لطفا به من کمک کنید