سلام وقت بخیرمن درکلنیکی پیش درمانگرمی روم چندجلسه ایی می شودومن یک تست روانسنجی دادم وهزینه ایی پرداخت کردم وبعدازیکی دوجلسه ازتست روان سنجی اول درمانگرمن مجددازمن خواست یک تست دیگربدهم ولی بصورت رایگان سوال من این است که معمولاتست بعدی که می گیرندرایگان هست ویاایشان به من لطف داشتندوچون من وسواس فکری نسبت به این مسئله پیداکردم می خواستم ببینم همچین چیزی هست ویاکلنیک باکلنیک دیگرفرق دارددرزمینه کاری ممنون ازجوابی که می دهیدبه شدت فکرمن رادرگیراین موضوع کرده است.ممنون.