پرسشنامه طرحواره یانگ-فرم کوتاه (YSQ-SF)

این تست موارد زیر را ارزیابی می کند:

محرومیت هیجانی /رهاشدگی/بی ثباتی/بی اعتمادي/بدرفتاری/انزواي اجتماعی/بیگانگی/نقص/شرم/شکست/وابستگی/بی کفایتی/آسیبپذیري در برابر ضرر و بیماری/گرفتار/خود تحول/اطاعت /ایثار /بازداري هیجانی/معیارهاي سرسختانه/استحقاق/بزرگمنشی/خویشتنداري/خودانضباطی ناکافی.

پرسش نامه طرحواره یانگ بر پایه مشاهدات تجربه شده توسط متخصصان بالینی ساخته شده است. این پرسش نامه خودگزارشی و داراي 205 ماده است و براي اندازه گیري شانزده طرحواره غیرانطباقی اولیه طراحی شده است. اما فرم کوتاه تر این پرسشنامه به دلیل داشتن ویژگیهاي نسخه اصلی و از سوي دیگر سهولت اجرا بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است.

– افراد ممکن است از این جمله ها برای توصیف خودشان استفاده کنند.
– لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما میدهد.
– اگر براي پاسخ دادن خاطر جمع نیستید بر پایه چیزي که احساس می کنید پاسخ دهید نه بر اساس آنچه فکر می کنید درست است.
– حتما به تمام سئوالات پاسخ دهید در غیر اینصورت نتیجه تست معتبر نخواهد بود.


  

 

آزمون فرم کوتاه طرحواره یانگ

 

این یک تست معتبر و علمی است و تحلیل دقیق آن می بایست توسط روانسنج صورت گیرد. جهت انجام تست فرم بلند طرحواره یانگ و تحلیل آن توسط روانسنجان حرفه ای و سپس رفع مشکلات و مشاوره با مشاوران برتر تماس بگیرید.


توجه: انجام این تست ها صرفا جهت پیش آگهی بوده و برای قابل اطمینان بودن حتما میبایست زیرنظر متخصص روانشناس انجام و تفسیر شود و تصمیم گیری صرفا بر اساس نتایج آن و بدون تحلیل روانسنج بسیار خطرناک می باشد.