مارتین ( 2001 ) شوخ طبعی را به صورت تفاوتهاي عادتی افراد در رفتارها، تجارب، عواطف، نگرشها و توانایی در زمینه سرگرمی، است، که به معناي مزاج umor کلمه لاتین ،humor خندیدن، اهل شوخی بودن، و نظایر اینها تعریف میکند. منشاء کلمه انگلیسی و مایعی در بدن بود که کاهش یا افزایش آن باعث ایجاد چهار نوع مزاج (مزاج دموي، مزاج صفراوي، مزاج بلغمی، مزاج سودایی) میشد. با گذشت زمان، این کلمه در روانشناسی، شوخ طبعی ترجمه شد و بدین ترتیب، از گذشته تا به امروز، این کلمه مورد پژوهش و اظهار نظر محققان و صاحب نظران متعددي قرار گرفته است. اگرچه پرسشنامه هاي بسیاري براي سنجش شوخ طبعی وجود دارد، اما وجود ابزاري که منطبق با هنجارهاي ایرانی باشد در زمینه شوخ طبعی احساس می شد. به همین دلیل خشوعی و همکاران اقدام به تهیه یک پرسشنامه ایرانی در این زمینه کردند.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 جهت کسب نتیجه می بایست به تمامی سئوالات پاسخ دهید.
تعداد سئوالات پاسخ داده شده

0
0%

تست شوخ طبعی (SHQ)

 


توجه: انجام این تست ها صرفا جهت پیش آگهی بوده و برای قابل اطمینان بودن حتما می بایست زیرنظر متخصص روانشناس انجام و تفسیر شود و تصمیم گیری صرفا بر اساس نتایج آن و بدون تحلیل روانسنج بسیار خطرناک می باشد.