در سال 1987 استرنبرگ نظریه اي ارائه داد که در آن عشق را به شکل یک مثلث تصور کرد. او می گوید که عشق مرکب ازسه بخش است: صمیمیت، شور و شوق (شهوت) و تصمیم/تعهد. عشق زمانی بهترین حالت را خواهد داشت که هر یک از سه عنصر را تقریبا به صورت یکسان شامل شود. مولفه اول عشق، صمیمیت است. هرچند این اصطلاح به تنهایی چندین معنی دارد، استرنبرگ آن را به عنوان احساساتی که نشانه نزدیک بودن است، در نظر گرفت. بنابراین صمیمیت جوهره عشق را تشکیل می دهد. دومین مولفه شامل شور و اشتیاق که مبتنی بر انگیزش هاي شهوانی و جذابیت هاي جسمانی است و شامل اشتغالات ذهنی مثبت نسبت به معشوق است. این بعد جنبه انگیزشی دارد. مولفه سوم عشق، تصمیم/تعهد است. این مولفه شامل تصمیم هاي خودآگاهانه و غیر خودآگاهانه اي می شود که فرد براي دوست داشتن دیگري اتخاذ و خود را متعهد به حفظ آن می کند. این حالت جنبه شناختی دارد و در بردارنده تصمیم کوتاه مدت و بلندمدت براي دوست داشتن و مراقبت از معشوق است. این بعد تصمیم گرفتن براي تعهد داشتن، حفظ و نگهداري از معشوق و رابطه طولانی مدت با اوست. این جزء شامل تصمیم گیري در این باره است که فقط با یک نفر باشد و شریک دیگري براي خود انتخاب نکند و این ارتباط را مهم تر از ارتباط با هر فرد دیگري تلقی کند.

برای شروع تست در جاي خالی زیر ابتدا اسم کسی را بنویسید که او را دوست دارید یا شیفته او هستید.

نام کسی که شیفته اش هستید :

بعد مشخص کنید که تا چه اندازه با هر یک از جملات زیر موافق هستید:جهت کسب نتیجه می بایست به تمامی سئوالات پاسخ دهید.
تعداد سئوالات پاسخ داده شده
0
0%
نوع و میزان عشق شما به ….. (مطابق مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ)

نتایج اینجا نمایش داده خواهند شد.

این یک تست معتبر و علمی است و تحلیل دقیق خرده مقیاس های آن بهتر است توسط روانسنج صورت گیرد. جهت تحلیل آن توسط روانسنجان حرفه ای و مشاوره با مشاوران برتر تماس بگیرید.

توجه: انجام این تست ها صرفا جهت پیش آگهی بوده و برای قابل اطمینان بودن حتما میبایست زیرنظر متخصص روانشناس انجام و تفسیر شود و تصمیم گیری صرفا بر اساس نتایج آن و بدون تحلیل روانسنج بسیار خطرناک می باشد.