سلام
من ارشدمهندسی معماری دارم و داشتم خودم رو آماده می کردم برای دکترا. اما کمی تردید دارم در مورد اینکه دکترای معماری بگیرم. با رشته علوم شناختی آشنا شدم و به فکرم رسید دکترای این رشته رو بگیرم. یا اینکه دوباره ارشد بگیرم بعد دکترا. به نظرتون بازارکار علوم شناختی چطوره؟