سلام همسر بنده دادخواست الزام به تمکین داده بود که که دردادگاه رای قاضی عدم استماع بود حالا ایشون تجدید نظردادن سوال من اینه یعنی دادگاه دوباره جلسه تشکیل میده که باید هردو حضورداشته باشیم البته من برای ایشون اظهارنامه فرستادم که من حاضر به زندگی کردن هستم ولی ایشون راضی نیس وهیچ اقدامی نمیکنه و اونم درجوابش نوشته به دروغ باوجود تلاش های ایشون من راضی به برگشت نیستم همینطور منو ناشزه نام برده وگفته که میخوام به زندگی برگردی درغیراین صورت ازحق وحقوق خود قانونی اقدام میکنه درضمن ایشون پدرشون بعد دادگاه زنگ زدن گفتن توافقی طلاق بگیرین منم شکایت ترک انفاق کردم چون این آقا بعداز 6ماه که سراغی ازمن نگرفته منو کشونددادگاه حالاکه 8 ماه شده وهنوز تکلیف منو مشخص نکرده من اصلا حرفی ازطلاق وجدایی نزدم