از احساس تنهایی حال خوبی ندارم برای همین به فکر حل کردنش افتادم