چرا هميشه زن بايد به نياز همسرش توجه كنه؟چرا مردا به فكر نيستن؟