سلام من روی زیر و روی الت تناسلیم جوش ایجاد شده ک سفت هستن و هم رنگ پوستن روی تعداد خیلی کمی از انها مو رشت کرده چطور اون مشکلاتو برطرف کنم ؟