سلام به نظر شما اگر خانمي مهريه اش رو ببخشه و حق طلاق رو از مرد بگيره خوبه؟