سلام
من خانمی29 ساله هستم. من یک مشکل اساسی دارم که نمیدونم چطور باید مدیریتش کنم وقتی که با همسرم به خونه پدرشوهرم میریم. موقعی که شوهرم و برادرهاش میشینن با هم صحبت می کنند همیشه بجای صحبت بحث و کل کل می کنند و همیشه هم برخورد برادرهای کوچک شوهرم طوریست که اینگار همسر من چیزی متوجه نیست و صحبتهاشون حالت تحقیر دارد. شوهرم هم شاید بخاطر من و شاید به خاطر رعایت پدر و مادرش و شاید هم بخاطر بزرگتری خودش از موضع ضعف با اونها برخورد میکند. من که این رفتار رو میبینم سخت ناراحت میشم. به نظر شما من چه کار باید بکنم؟ ضمن اینکه با تکرار این قضیه اقتدار شوهرم هم پیش من میشکنه و من از برادران همسرم متنفر و از خود همسرم هم ناراحت میشم.