سلام یه سوال داشتم اگه خانواده ی همسر هر بار با بی احترامی و زخم زبان حرف بزنن و این رو همسر کاملا قبول کنه و بگه اونا فکر نکرده حرف میزنن امکانش هست که برای حفظ زندکی خودم باهاشون قطع ارتباط کنم و فقط همسرم به دیدنشون بره ؟
چون همسرم میگه کهاونا بیفکر حرف میزنن و تو باید تحمل کنی بعد از ۵ سال دیگه نمیتونم تحمل کنم و متاسفانه هربار به خاطر حرفشون شوکه میشم که چی جواب بدم و سکوت میکنم و بعد به همسرم غر میزنم تا خودم رو میخورم و فقط گریه میکنم