سلام همسر بنده ۱سال بیکاره کار پیدا نمیکنه هر کاری هم نمیره ماشین هم نداریم بره با اون کار کنه هر چی میگم یه کاردر حد پایین انجام بده گوش نمیکنه چکار کنم دیگه پولی برامون‌نمونده

خانوادشم هیچ کمکی نمیکنن عین خیالشون نیست با اینکه میتونن نمیکنن توروخدا کمکم کنید همسرم را دوست دارم نمیدونم قهر کنم برم خونه بابام یاکه جدا شم