سلام . بنده متاسفانه بعد از طلاق دیگه نتونستم خودم رو جمع و جور کنم . طلاقم هم دست خودم نبود . متاسفانه مهریه ام ۱ سکه بود و اعتماد کامل کرده بودم و یه تصادف کوچیک کردم و ولم کرد رفت . تمام پست انداز هم گرفتند با زرنگی و جوری بود که نتونستم ثابت کنم . خانواده بسیار آبرومند و تحصیل کرده هستیم .من خودم کارشناس ارشد مهندسی دارم و مدتی هم ایران نبودم . چیزی که از ابتدای ورود به جامعه من رو اذیت میکرد و میکنه ، میزان زیاد بدتینتی و بدجنسی و حسادت و روان پریشی هست که تقریبا میتونم بگم سالهاست یه آدم نرمال و خوش نیت ندیدم . انگار اهمه در حال انتقام گرفتن از همدیگه هستن و بنده هم آخرش به همین نتیجه رسیدم که باید فقط انتقام گرفت تا زنده موند . خیلی زمان ها خواب انتقام و آسیب رساندن میبینم همون طور که خودم را آزار و اذیت کردن و نمی تونم در مقابلش دیگه مقاومت کنم . و با هر کسی هم صحبت میکنم میبینم اونها هم همین افکار رو در سر دارند .