من دانشجوی ارشدم و اخیرا در یکی از برنامه های گروهی پسری نظرم رو به خودش جلب کرده و فکر میکنم میتونه همسر دلخواه من باشه … خب نمیدونم ازدواج کرده یا نه ؟ ولی میخوام ازش خواستگاری کنم ولی چطوری نمیدونم آخه من زن و اون آقا … تو جامعه ما یه جوری دیگه بهش نگاه میکنن از چه راهی وارد بشم ؟