سلام،
من خواهان یک مشاوره برای منصرف کردن خواهرم هستم و یک راهنمایی برای اینکه بدانم آیا کارم درسته و باید چه کار کنم می خواهم.
موضوع این هست که خواهرم به خاطر وضعیت بد مالی و فرهنگی خانواده از نظر روحی بسیار پریشان هستند و از آنجایی که در منزل احساس پوچی، تنهایی و افسردگی دارند دست به خودکشی ناموفق زده اند.
خواهرم بسیار نگران بالا رفتن سن و مشکلاتی که با آن ایجاد می شود هست مانند: (نداشتن خواستگار و بچه دار نشدن) از آنجایی که وضعیت مالی بسیار تاسف برانگیزی دارم نمی توانم آن گونه که باید حامی خانواده ام باشم و همچنین نتوانستم خواستگار خوبی برایش پیدا کنم تا خوشبخت شود. اخیرا یک خواستگار افغانی داشتیم که خواهرم علاوه بر اینکه به وی دلبسته است به همین دلایل بالا که نگرانش هست می خواهد تن به این ازدواج بدهد. همه خانواده بجز مادرم با این ازدواج مخالف هستیم ولی مادرم و خواهرم اصرار به این ازدواج دارند. از آنجایی که خواهرم یک افسردگی بسیار شدیدی دارند و نیاز به بهترین ها دارد تا به بهبودی برسد. من نمی توانم خودم این ازدواج را لغو کنم زیرا ممکن است از نظر روحی صدمه ببیند و دوباره خودکشی کند زیرا از این زندگی خسته شده است. ولی همواره نمی شود به افغانی جماعت اعتماد کرد. زیرا در روزنامه ها و اینترنت فراوان است از قتل های افغانی ها که حتی به همسر و بچه داخل شکمش هم رحم نکرده اند. البته این را بگویم که برادرام و همه فامیل ها، مخالفت خود را اعلام کرده اند و کنار کشیده اند. به گونه ای که اگر خواهرم ازدواج کند تنها می ماند و این بسیار عذاب آور است. در این میان هم مادرم خودش این ازدواج را به تنهایی دارد اداره میکند و به هیچکس اعتناعی نمی کند.
من نمی دانم بهترین کار چیست آیا خواهرم با این شرایط می تواند با آن افغانی خوشبخت شود و آیا من سخت در اشتباهم یا اینکه حق با من است و باید به هر طریقی شده سعی کنم این ازدواج را لغو کنم؟ عمیقا به راهنمایی شما نیاز مندم.