سلام دختری دچار خودارضایی شده بود و حال حدود 2سال است که به طور کامل ترک نموده و در زمان خودارضایی نیز هیچ شی خارجی وارد واژن خود ننموده آيا او میتواند ازدواج کند؟آیا ممکن است پرده بکارت او آسیب دیده باشد؟ و این مسئله را با همسر اینده خود در میان بگذارد و چگونه؟