سلام،از دوران نوجوانی به دفعات ۴مرتبه درهفته ارادی یا درخواست انزال بادست داشته ام و درحال حاضر قوه ادراکی وبینایی واعصابم آسیب دیده یک طلاق وشکست مالی شغلی دارم
راهکار ترک معضل خود ارضایی ودیدن فیلم های بافیلتر چیست آیا درمان عقیدتی مناسب است یاقرص وجابجایی محل زندگی