سلام من یه دختر ۱۶ سالم ک خیلی اوقات به خودکشی فکر میکنم .مامانو بابام منو درک نم کنند چند باری هم در باره اینکه خودمو میکشم به مامانم گفتم ولی جدی نمیگیره .من خیلی زود عصبی میشم .و اصلا نمیتونم تودمو کنترل کنم .میدونم دیوونم ولی دسته خودم نیست .مامانم همشیه بم میگه تو ی روانی .گوشهیرم با کسی حرف نمیزنم .به هیچ چیز طنزی نمیخندم و همیشه بی دلیل گریه م میگیره .افسرگی و خودکشی هم تو خونواده ارثیه