نامزدم همش با دختراي ديگه حرف ميزنه .چند بار بهش گفتم از اين كار خوشم نمياد اما هر لار پرو تر ميشه ك ميگه من كاري نكردم فقط صحبت كردم لاس ك نزدم.ما با عضق ازدواج كرديم من بايد چيكار كنم