سلام وقت بخير
جديدًا مادر ٤/٥ ماه ميشه ك داره ب پدرت خيانت ميكنه
الان بهش ميگيم حرف نزن با مرده ميگه عاشقش شدم دوسش دارم
مادردم ٤٥ سالشه ٨ تافرزند داره دوماد داره نوه داره
٣٠ سالم هس با پدرم زندگي كرده
ب مادر پدرش برادراش گفتيم واسه اونا ي داستان ديگه تعريف كرد
ولي ما ميدونيم داره هي حرف ميزنه ولي بخاطر پدرت هيچي نگفتيم چون بابام پسرعمو بفهمه سكته ميكنه خيليم مذهبيه
كانادا زندگي ميكنيم
الانم موبايل ازش گرفتيم
ولي ميره هي موبايل پدرمو ميگيره
رفته ب پدرم گفته ك ما بهش تهمت زديم و ابروشو جولو خونوادش برديم پدرمم مارو تو خونه راه نميده مامانم هي از گوشي بأيام ب يارب زنگ ميزنه
الان نميدونيم ب پدرم بگيم يا نه ؟
ممنون ميشم هر چه زودتر راهنماييمون كنين لطفا