با سلام دختری هستم ۲۰ ساله …از کودکی شاهد دعواهای پدر و مادرم بودم که از روی احساس با یکدیگر ازدواج کرده بودند و در این بین تنها کسی از خانواده که از خیانت های مادرم به پدرم خبر داشت من بودم اما بعضی اوقات که مادرم کارهایش آشکار میشد انکار میکرد تا اینکه اخیرا چت های بسیار نامناسب و فیلم های بسیار نامناسبی در چت مادرم با آقایی دیدم که به کل نگرش و نگاه من به مادرم عوض شد و پدرم نیز از این موضوع باخبر شد اما مادرم با اظهار پشیمانی گفت که دیگر تکرار نمیکنم …بعد از چند ماه دوباره من مطلع شدم که باز کار هایش را تکرار می کند …نمیگویم مادرم بد است یا چیز دیگر اتفاقا خیلی برایمان زحمت میکشد ولی من به کل نگاه من به مادرم عوض شده است و دیگر حتی نمیخواهم ببینمش خیلی ناراحتم همیشه آرزو داشتم مادر پاک و سالمی داشته باشم اما متاسفانه من در این سال هت همیشه شاهد خیانت ها چت ها و روابط بودم…دیگر نمیتوانم با این موضوع کنار بیایم حتی نمیتوانم این موضوع را به نامزدم بگویم .به گونه ای که دوست ندارم حتی مادرم با نامزدم حرف بزند احساس میکنم با او هم روابطی درست کند خیلی نگران هستم لطفا کمکم کنید که چطور با این موضوع کنار بیایم