من خیلی راجب رفتار ها و اخلاقام فکر میکنم مثلا فکر میکنم ببینم دیروز چه رفتاری داشتم یا قبل از اینکه جایی برم صد بار با خودم مرور میکنم که چه جوری رفتار کنم ولی بعدش کلی خودمو سرزنش میکنم که چرا اونکارو به جای اینکار کردم
خلاصه فک میکنم همش اشتباه میکنم و خوب نیسم همش تر اینو دارم که خوب نباشم . زیبا نباشم . بد رفتار کنم یا شکست بخورم دلم میخواد بدون فکر زندگی کنم و همه کارام خوب از آب در بیاد ولی نمیشه
چی کار کنم